Hur skulle Buddha ha slutat röka?

Buddha lärde ut de fyra ädla sanningarna och den åttafaldiga vägen, som erbjuder vägledning för att minska lidande och uppnå upplysning. För att sluta röka kan man försöka förstå och tillämpa dessa principer på följande sätt:

Sluta röka, sluta lidande överlag enligt Buddhas väg

Enligt Buddhas lära är lidande (dukkhai) en grundläggande aspekt av människans existens. Han insåg att livet i sig är osäkert och oförutsägbart, och att vi ständigt står inför förändring, förlust, sjukdom och död. Detta kan leda till en känsla av missnöje, ångest och smärta.

Buddha identifierade orsaken till lidande som begär och okunnighet. Människan önskar att saker ska vara annorlunda än de är, eller att saker ska bestå trots att de ständigt förändras. Okunskap är missförståndet, misstolkningen av verklighetens natur, inklusive tron ​​på ett permanent jag, vilket leder till att man klänger sig fast i illusioner.

Buddha lärde ut att genom att förstå lidandets natur, släppa begäret och okunnigheten och följa den åttafaldiga vägen, kan man uppnå befrielse från lidande och uppnå ett tillstånd av frid och lycka.

I buddhismen ses alltså lidande som en möjlighet till tillväxt och förvandling, snarare än som något att frukta eller undvika. Genom att möta lidande med medvetenhet och medkänsla kan man utveckla visdom, medkänsla och i slutändan befrielse från lidandets cykel. En skadlig vana som rökning är inget undantag.

Sluta röka som en buddhist

  • Erkänn det lidande som rökning orsakar, såsom fysisk skada, socialt stigma och beroende.
  • Identifiera orsaken till detta lidande, vilket kan vara sug, grupptryck eller stress.
  • Sikta på att avsluta detta lidande genom att släppa suget och utveckla självdisciplin.
  • Utöva rätt intention (som är i enlighet med ditt sanna jag, med ”universums naturlagar”) i livet genom att välja att avstå från rökning och ersätta det med hälsosammare vanor.
  • Utveckla ”rätt Mindfulness” (ett sinne som befinner sig i nuet, ofärgat av det förflutna, dvs. fritt från fördomar av alla de slag) genom att vara medveten om triggers som leder till rökning och undvika dem.
  • Använd Rätt tal (att man alltid ska vårda sitt språk, sina ordval i samtal med andra, om andra, om sig själv, var autentisk) för att kommunicera din avsikt att sluta röka och söka stöd från nära och kära.
  • Vårda ”Right Livelihood” (rätt, eller snarare korrekt leverne) genom att välja en hälsosam livsstil och undvika arbetsmiljöer som främjar rökning.
  • Odla rätt ansträngning genom att anstränga dig för att sluta röka och upprätthålla disciplinen för att hålla dig rökfri.
  • Ytterst är målet att utveckla en mindfulness-baserad, dygdig livsstil som minskar lidande och främjar välbefinnande.